صفحه اصلی arrow مقالات و گزارشات arrow آشنایی با لیفتراکها
آشنایی با لیفتراکها

چگونه یک لیفتراک کار می کند  ؟

لیفتراک ماین بسیار محکم وقدرتمند است وبرای اهداف صنعتیمورد استفاده قرارمی گیرد. این دستگاه دارای ظرفیتی به منظور حمل چند تنبارازمکانی به مکان دیگر می باشد . این دستگاه معمولا در انبارهاودیگرواحدهایتولیدی که گهگاه مستلزم حمل وجابجایی اشیا در فواصل کوتاه می باشد؛ مورد استفادهقرارمی گیرد. لیفتراک حمل آسان وراحت اشیارا تضمین می کند. درحقیقت ؛ لیفتراک بهمعنی به کارگیری نیروی انسانی عظیمی برای حمل بارهای سنگین در فواصل کوتاه می باشد. اکنون ؛ این امر نه تنها باعث به وجود آوردن هزینه های زیاددردراز مدت می شود؛بلکه ممکن است به آسیب های زیادی منجر شود . فراموش نکنید که حمل بار سنگین توسطنیروی انسانی به دوبرابر زمان نسبت به استفاده از لیفتراک نیازمند می باشد.لیفتراک به گونه ای طراحی شده است که کارایی زیاد وهمراهی دردراز مدت راارائه میکند. ممکن است فردی همین انتظار را از یک لیفتراک ماین دست دوم انتظار داشته باشد. تا آنجائیکه به اجاره لیفتراک ماین مربوط می شود ؛ این مناسب ترین دستگاه برایافرادی است که پول وفضای لازم برای یک لیفتراک نو یا دست دوم را دارا نمی باشد .روی هم رفته ؛لیفتراک به دلیل سبک طراحی وشالوده آن؛ دارای عملکرد عالی می باشد.بنابراین؛ به طرز کار لیفتراک می پردازیم .

گهگاه؛ لیفتراک ها؛ به دلیل بار سنگینی که حمل می کنند وجلودید راننده را می گیرد؛ به عقب می روند. دید جلویی یک لیفتراک بمانند دید جلویی یکاتومبیل معمولی می باشد که دارای یک صندلی برای راننده به همراه اندازه گیری هایایمن وکنترل های دیگر می باشد . درجلو این وسیله ؛ چنگک هایی به همراه یک چهارچوبکه از آنها محافظت می کند؛ می یابید . این وسیله با مکانیسمی ساخته شده که چنگکهارا باسرعت زیاد به منظور محافظت ازبار ؛ بالا وپائین می برد . چنگکها را همچنین میتوان بالا  وپائین برد .غلت داد. هرلیفتراکی دارای دو چنگک در جلودستگاه می باشد .

لازم به ذکر نیست که اپراتور کنترل حرکت چنگکها را به عهدهداردیک سیستم هیدرولیکی برای قانونمند کردن حرکت چنگکها مورد استفاده قرار گیرد . اینسیستم هیدرولیکی نیرویی برای تضمین عملکرد راحت وساده چنگکها تولید می کند . اینسیستم هیدرولیکی نیرویی برای تضمین عملکرد راحت وساده چنگکها تولید می کند .اپراتور باید بار را قبل از حمل ؛ به گونه ایی صحیح؛ محکم وثابت کند . علاوه براین ؛ اگر اپراتوری بر روی یک سطح بسیار ناهموار دستگاه را می راند؛ احتیاط زیادیباید صورت گیرد تا ازتصادف جلوگیری شود. لیفتراک ها نیروی خود را از منابع متفاوتیمانند الکترونیک؛گاز؛دیزل وغیره تامین می کنند . این بستگی به نوع لیفتراکی داردکه توسط کاربر استفاده می شود . صاحب لیفتراک مستلزم است یک فرد آموزش دیده رابرایبه کار انداختن دستگاه استخدام کند. یک گواهینامه معمولی برای راندن یک لیفتراکمناسب کافی نمی باشد . برای راندن یک لیفتراک گواهینامه مخصوص صادر می شود . ازاینرو؛ کلیدهای لیفتراک تنها باید دردست یک فرد متخصص وآموزش دیده باشد .  

اصل واساس لیفتراک : دیو پیاسکی

دوست دارید یک Rv بخرید تا برای رفت وآمد روزانه خود در شهر از آناستفاده کنید یا از یک اتومبیل ورزشی برای حمل ونقل الواروتخته چوب ها به مناطقمورد نیاز استفاده کنید ؟ به نظر خنده دار می رسد ؛ با این وجود؛ بعضی از شرکت هااشتباهاتی نظیر آن در هنگام خرید لیفتراک ها برای عملیات مورد نیاز ؛ انجام میدهند. انواع متفاوتی از شکل های مخصوص وگزینه های فراوانی در مورد لیفتراک هایمدرن موجود می باشند که فراتر از ظرفیت وزن وارتفاع آن ها است . کمی کار کردن بادستگاه این تضمین را به شما می دهد که بهترین وسیله برای عملیات خود انتخاب کرده ایدوبه بهره برداری بهینه از فضا وکارگر خود در حین حفظ عوامل ایمنی منجر می شود. قبلاز تصمیم گیری در مورد انتخاب بهترین وسیله برای عملیاتتان ؛ باید فهم کاملی ازنوع موادی که می خواهید حمل کنید(بار)؛ روش هایی که بوسیله آنها این بارها راانبار می کنید وشیوه ایی که بوسیله آن بارگیری واین محموله را دریافت می کنید . داشتهباشید هنگامی که این کار انجام شد؛ باید خودتان رابا تنوع وسایل وانتخاب های موجودآشنا کنید .

انواع سوخت :

 الکتریک :وسایل نقلیه الکتریکی تنها برای استفاده در محل های سقف دار طراحی شده اند. مزیتفوق العاده آنها نبود دود و بخار یا گاز وعملکرد بی صدای آنها می باشد . اگر تصمیمگرفتید تنها از وسایل نقلیه در محل های مسقف استفاده کنید ؛ باید به این روش عملکنید . در عملکردهای چند منظوره ؛‌به باطری اضافی ومکان های شارژ/انتقال نیاز دارد. در عملکرد بدون تغییر؛ با اگر از وسیله در صددرصد اوقات استفاده نمی کنید ؛ میتوانید در ساعات استراحت آن را شارژ کنید . توجه داشته باشید که شارژها وباطری هایلیفتراک جدای از لیفتراک وبصورت جداگانه قیمت گذاری می شوند. شما همچنین می توانیدباطری های استاندارد یا باطری های محکم بدون نگهداری را انتخاب کنید .

جریان مستقیم یا جریان متناوب : اخیرا موتورهای متناوب توسط چند تولید کننده لیفتراک ارائه شده اندو این بهاین معنی نیست که شما می توانید در اطراف با یک سیستم وسیع وبلند رانندگی کنید .لیفتراک های با نیروی متناوب از باتری های جریان مستقیم کپی گرفته و جریان مستقیمرا به جریان متناوب تبدیل می کنند تا موتور را به کار بیاندازند. مزیت موتورهای دارای جریان متناوب ؛ تسهیل کننده سریعتر؛ کارایی بالاتر وهزینه های نگهداری کمترمی باشد .

ترمز باززایی : این تکنولوژیباطری ها را با استفاده از مقدار حرکت هنگام کم کردن سرعت(ترمز گرفتن)؛ شارژ میکند. شروع/توقف مکرر لیفتراک ها ؛ آنها را به مصرف عالی برای این تکنولوژی تبدیل کرده است . چیزی شبیه به تکنولوژی اتومبیل های هیبریدی می باشد .

شارژ سریع : شارژ سریع بهمعنی کاهش یا حذف نیاز به شارژ باطری ها در عملکردهای چندگانه می باشد . در اینجاحالت مطلوب ؛ شارژ سریع باطری ها در هنگام وقفه کار؛ نهارها وشیفت ها(اغلب فرصتشارژ نامیده میشود) می باشد . با وجود سیستم های شارژ گران تر از سیستم های شارژمتدوال؛ شارژ در جوامع عمومی در حال رشد می باشد .

مایع پروپان lp   : مزیت استفاده ازمایع پروپان lp حداقل دود وبخار وگاز(با این وجود؛ استفاده زیاد درمکان های مسقف مستلزم تهویه کافی می باشد .)قابلیت استفاده از دستگاه هم در مکانهای مسقف وهم در محل های بدون سقف وقابلیت تعویض سریع مخزن های loمی باشد . مایع پروپانlp می باشد . مایع پروپان معمولا در محل های مسقف وبدون سقف مانند محل های مخصوص حمل ونقل استفاده می شود.

تکنولوژی پیل سوختنی : شرکت های زیادی وجود دارند که در حال حاضر منابع برق ونیروی پیل سوختنی هیدروژنی را برای کامیونهای صنعتی آزمایش می کنند . مزیت نیروی پیل سوختنی هیدروژنی؛ شامل قابلیت سوخت گیری مجدد سریع (شبیه به گاز یا دیزل)ٰ نبود گرفتاری ودردسر وهزینه های مرتبط با تعویض/شارژ باطری در حین فراهم آوردن منفعت هوای تمیز در مورد سوخت الکتریکی می باشد .هزینه ها در این منطقه هم هنوز موضوعی مهم است اما این تکنولوژی است که باید به آن بنگریم .

انواع تایر :

تایرهای ضربه گیر : تایرهای محکمی هستند که معمولا دارای هیچ الگوی عاجی نمی باشند وبرای استفاده در محل های مسقف برروی سطوح نرم ومقاوم طراحی شده اند.

تایرهای بادی : به هوانیازمنداست . تنها برای مکانهای بدون سقف وبرروی سطوح نرم وناهموار طراحی شده اند .کامیونهای با تایر بادی دارای پاکسازی زمینی بیشتری می باشند که مرکز ثقل را بالامی برد وازاینرو ظرفیت بالابری را کاهش می دهد.

ظرفیت وارتفاع بالابری :

شما مستلزمید علاوه بر اطلاع داشتن از حداکثر ارتفاع موردنیاز چنگک به منظور انباشتن یا شدت کشیدن بارٰ از حداکثر وزن وابعاد باری که می خواهید جابه جا کنید اطلاع یابید تا ظرفیت وسیله حمل مورد نیاز را تعیین کنید .

ظرفیت بالابری یک لیفتراک بوسیله ارتفاع بالابری واندازه بار مورد تاثیر قرارمی گیرد . بار با اندازه بیشتر مرکز ثقل مجموعه بار/وسیله حمل را کاهش دادن ظرفیت بار/تغییر می دهد وبار را بلند می کند.

ملحقات همچنین ظرفیت لیفتراک را مورد تاثیر قرار می دهد. هرلیفتراک نیازمند پلاکارتی است که ظرفیت های ارزیابی شده را نشان دهد. اگر تغییراتی در لیفتراک انجام شده ٰ مانند افزودن یک ملحقه باید یک پلاکارد دیگر که ظرفیت تجدید نظر شده را نشان می دهدٰ جایگزین شود. چراباید آنقدر زمان برای ظرفیت بگذاریم؟ چراتنها آن را بصورت ایمن به کار نبریم . واز یک لیفتراک بهتر استفاده کنیم ؟جواب ٰ اندازه است . لیفتراک بزرگتر لزوما در انبار بهتر نیست . لیفتراک های باظرفیت بالاتر از نظر فیزیکی بزرگترند ونیازمند یک راهرو بزرگتر می باشند.

گزینه های دکل ( تیرمهار )

تکی ،  دو  گانه ، سه گانه ، چهارگانه(مقدار بخش ها ومراحلیکه تیرمهار دارد را منعکس می کند) اینها انواع تیر مهارهای است که دردسترس هستند.در بسیاری شرایط ، از آنجائیکه ارتفاع بالابری نوع تیر مهار را مشخص می کندٰ شمانیازمند انتخاب نوع تیر مهار نیستید . با این حال ، در لیفتراکهایی با ارتفاعبسیار زیاد ، شما ناگزیرید انتخاب کنید . انتخاب یک تیر مهار چهارگانه ، به جای سهگانه که با همان ارتفاع ارزیابی شده است ما با حذف موارد پاکسازی در بالا  ، یک تیر دکل کوتاهتر در جایگاهی پایین تر بهشما ارائه می کند. با این حال ، هرچه تیر قطعات بیشتری داشته باشید، هنگام باز شدن، بیشتر حرکت می کند . (عامل لق بودن ) .

انواع راهرو :

لیفتراکهای راهرویی برای چرخش درراهرو طراحی شده اند درحالیکه لیفتراکهای باریک در راهرو نمی چرخند . برای اطلاعات بیشتر مقاله من باعنوان aisle width (عرض راهرو) را بخوانید .

راهروی پهن : لیفتراکهایاستاندارد دراین گروه لیفتراکها طراحی شده اند که در راهروهایی پهن تر از11 اینچ مورد استفاده قرارگیرند.

راهروی باریک : لیفتراکهایراهروی باریک در راهروهایی که بین 8 تا 10 اینچ پهنا دارند استفاده می شوندومعمولا وسایل راایستاده نگه می دارند مانند لیفتراکهای ریچ تراک .

راهرو بسیار باریک : لیفتراکهای راهرو بسیار باریکدرراهروهایی با کمتر از 6 اینچ به کار گرفته می سوند واغلب در سیستم های راهنمایی(سیمی- آهنی یا نوری ) برای گذر ، عبور از راهرو مورد استفاده قرارمی گیرند .انواع لیفتراکهای راهرو بسیار باریک اردرسکلتر، سوینگ مست وترنت تراک می باشند.

انواع لیفتراک :

لیفتراک استاندارد : لیفتراک استاندارد همچنین به اسملیفتراک نشسته تعدلی شناخته میشود .. این لیفتراک ، لیفتراک هایی است که بیشترافراد به محض فکر کردن به لیفتراک ، به آن فکر می کنند . این لیفتراک با انواع سوختوتایر وظرفیت های وزن بسیار ، ارتفاع ونتخاب ملحقات در دسترس می باشد . لیفتراکهای کوچکتر از 3000 پوند تا4000 پوند مانند اسب بارکش بسیاری از انبارخانه هامی باشد .اگر یک کارکوچک دارید دتنها یک لیفتراک دارید ، شاید این وسیله شما باشد .لیفتراکی با راهرو پهن است که نیازمند یک راهرو 11 اینچی است که درآن بچرخد . عرضراهرو را بااندازه لیفتراک ، شعاع گردش واندازه یار تعیین می کنند. انتخاب هاوملحقات در دسترس شامل تغییر کناره ها ، تغییر چنگکها ، گیره ها وبست های هیدرولیکیوملحقات صفحه های لغزنده می باشد . صفحه لغزنده یک نجهیز استاندارد در بسیاریلیفتراکها می باشد . (نمی توانم یک لیفتراک بدون صفحه لغزنده بخرم ) . لیفتراکهایاستاندارد معمولا برای ارتفاع بار کمتر از 20 فوت استفاده می شود.

ریچ تراک :ریچ ایستاده ، یا ریچگشادوعریض ، ریچ با عمق دو برابر ، ریچ تراک یک لیفتراک باریک است (8تا10اینچ)کهمخصوصا برای ذخیره پالت های چهارچوبی یاقفسه ای طراحی شده است . این لیفتراک شامل بستها وگیره هایی درجلووچنگکهای تلسکوپی می باشد که از یک مکانیسم قیچی مانندهیدرولیکی استفاده می کند. به امکان می دهد که دریک راهروباریک بچرخید . ریچ تراک با عمق دوبرابر از یک مکانیسم ریچ انبساط یافته استفاده می کند که به شما امکان میدهد که پالت ها را با عمق دو برابر در محل مخصوص چیدن ذخیره کنید .

ریچ تراکها برای محل های مخصوص تمیز کردن ومرتب گذاشتن چیزها طراحی شده است . وبرای تراکهای بارگیری یا بارهای با حرکت سریع در فواصل مورد استفاده قرار می گیرد . آموزش اپراتور ریچ تراک نسبت به بقیه تراکها به دلیل پیچیدگی کنترل ها ٰ زمان بیشتری نیازمند است . ریچ تراکها با ارتفاعات40 فوت دردسترسند با این وجود استفاده ازآنها در بیش از ارتفاع 30 فوت توصیه نمیکنیم زیرا حمل بار بر روی آن بسیار مشکل است وفشارزیادی به چشم وگردن اپراتور واردمی اورد .

ویژگی های ایمنی :

 ویژگی های ایمنی زیادی وجود دارند که برای لیفتراکها بسیار عادی ومعمولی محسوب می شوند مانند کمربندایمنی در وسایل حمل ونقل نشستنی وپدال های دستی مقاوم در بیشتر حمل ونقل ایستادنی . علاوه بر این ، بعضی تولیدکنندگان ، ویژگی های ایمنی بیشترراارائه می کنند مانند کنترل سرعت که سرعت رابراساس ارتفاع بار وزاویه فرمان کاهش می دهد

خدمات وپشتیبانی :

یکیاز مهم ترین مسائل در انتخاب لیفتراک این است که شما از لحاظ سطح خدمات وپشتیبانی دستگاه مطمئن شوید. به نظر می رسد هر سال در بازار لیفتراک فروشندگان جدیدی پابهعرصه فروش می گذارندودرحالیکه لیفتراکهای با طراحی خیلی خوب وقیمت مناسب ارائه میکنند ، اگر شالوده وزیر بنای خوبی برای خدمات وپشتیبانی نداشته باشند، باید درزمان خرابی لیفتراک، برای هر سختی وشدت آمادگی داشته باشید .

درحالت مطلوب ، شما نیازمند یک واسطه فروش یا تعمیرکار با پشتیبانی خوبی برای قطعات با ساخت ومدل ویژه لیفتراک خود هستید . واسطه ها وتعمیرگاه های لیفتراک را بشناسیدونگاهی به انها بیندازید وسعی کنید بفهمید چه تعداد قطعه آنها ذخیره کرده اندوبپرسید که اگر قطعه خاصی ندارند، از کجا می توان تهیه کرد ؟ می توان خوشبینانهجواب داد که تسهیلات توزیع کننده محلی وجود دارد . همچنین خوشبینانه اگر تنها به اندازه مقدار کمی لیفتراک در محل پشتیبانی این لیفتراکها در حال استفاده باشد،ارزیابی می کنید که تعداد زیادی از قسمتهای این لیفتراک را ذخیره ندارید واحتمالاتجربه کمی در خدمات این لیفتراک ها وجود دارد . همچنین خوشبینانه اگر بیش از این در منطقه شما موجود باشد، می تواند لیفتراک شما را به خوبی سرویس کنید . این امرمنجر به ارائه سرویس وقیمت بهتر به شما می شود./ همچنین مهم است که بدانید که اگرنمونه اجاره ای دردست دارید، قابلیت های مشابه وسیله حمل ونقل که می خرید دارد یانه واین امر برای وسایل حمل ونقل خاص مانند (ترنس)هم بسیار مهم است مخصوصا اگر یک یا چند تا ازاین لیفتراکها در شرکت خود داشته باشید .

نمونه جدید در مقابل دست دوم

انتخاب نمونه دست دوم نسبت به جدید در عملیات کوتاه مدت ودرهنگامی که فرسودگی کمی به دستگاه وارد می شود، بسیار سودمند است . در عملیات بلند مدت ، ممکن است به خوبی متوجه شوید که خرید یک دستگاه دست دوم به دلیل هزینه های نگهداری/تعمیر مخصوص پرهزینه تر است وباعث خسارت می شود . آگاه باشید که دستگاه های دست دوم وآهن پارهایی وجوددارد . هرگز یک آهن پاره نخرید . دست دوم لزوما به معنی کهنه وفرسوده نیست. عملیاتهای وسیع هرچند ساله دستگاه نو وجدید خریداری می کنند ، این وسایل برای خرید خوب ساخته می شوند زیرا آنها هنوز مدل های رایج محسوب می شوند وازاین رودسترسی بیشتری برای اجزاوسرویس آنها وجود دارد. ایمنی هم همچنین درنظر گرفته میشود، زیرامدل های قدیمی عاملیت ایمنی را مانند نمونه های قدیمی ندارند. تعجب میکنم که هنوز لیفتراکهای باوزنه تعادل قدیمی رادر حال کار کردن بدون قفسه ایمنی میبینیم(این لیفتراک ها همه سال عمر کرده اند). نه تنها این لیفتراک ها غیر ایمن هستند، بلکه معمولا خیلی ثرم بخش نیستند وبه هزینه های سنگینی برای تعمیرنیازدارند. معمولا این لیفتراک ها را درشرکت های تولیدی قدیمی که نمی توانند باتجهیزات قدیمی خود کارکنند وپیشرفت کنند، می بینیم .

کارکردن با نمایندگان فروش :

نمایندگان فروش نمی توانند منبع خوبی برای اطلاع باشند ودر تشخیص وسایل نقلیه مناسب به ماکمک کنند ، با این حال در نظر داشته باشید که انواع لیفتراک ها با توجه به تنوع درتولیدکنندگان می توانند بسیار متفاوت باشند(مخصوصا در وسایل نقلیه خاص) واضح استکه نمایندگان فروش قادرند توجه شمارا به آنچه در نظرشان است، جلب کنند وبدون توجه به اینکه لودرهای بهتری هم وجود دارند اینکار را انجام می دهند . هنگامی که شما بهنوعی لیفتراک تمایل پیداکرده اید، از نماینده فروش بخواهید که شما را به شرکتی کهاز این لیفتراک استفاده می کنند ، ببرند تا نمونه آن را در حال کاربرد ببینید. اگرکاملا مطمئن نیستید ، توصیه می کنم چند ماه آن را اجاره کنید(وسپس از رئیس خودبپرسید که اگر تصمیم به خرید گرفته اید ، آیا ممکن است بخشی از هزینه ی اجاره رااز هزینه خرید کم کنید ؟ ) مسلما این امر همه وسایل نقلیه را پوشش نمی دهد زیرا لیفتراکهایمخصوص ومتفاوتی وجوددارند . اما بیشتر انواع معمولی لیفتراکها را که امروزهاستفاده می شوند ، پوشش می دهد . به خاطر داشته باشید که یک تصمیم عاقلانه، میتواند بهترین تصمیم باشد .

ضمائم / انتخاب ها

تنوع زیادی از ضمائم وگزینه ها برای لیفتراکها دردسترس هستند . درحالیکه بیشتر ضمائم برای استفاده در لیفتراکهای استاندارد، استفاده می شوند. بعضی از آنها در ریچتراکها وتراکهای vna هم استفاده می شوند .

مهماست که توجه داشته باشید که osha مستلزم است که هر قطعه ایی که باید برای استفاده توسط تولیدکنندگان لیفتراک تائید شود. این قانون تا حدی شما را مجبور می کند که برای خریدونصب قطعات از واسطه های oem کمک بگیرید . همچنین توجه داشته باشید که بیشتر ضمائم ظرفیتلیفتراک ها را تغییر می دهد و یک پلاکارد جدید باید به روی لیفتراک جایگزین شودومشخصات جدید را نمایان سازد .

درزیربعضی از انواع رایج قطعات را لیست کرده ام .

سایدشیفت : این رایج ترین قطعه است وهمان گونه که قبلا گفتم باید به عنوان یک تجهیز استاندارد در نظر گرفته شود. ابزار سایدشیفت باعث می شود قفسه چنگکها به چپ وراست بلغزد وباعث دقت بیشتر جایگزینی بارشوند.

سایدشیفت مفید بودن وایمنی را افزایش می دهد همچنان که با اجازه انعطاف بیشتر در جایگاه بارتوسط اپراتور ، ایجاد آسیب را کاهش می دهد.

فرک پزشین : (مستقرکننده چنگکها) بهاپراتور امکان می دهد که فاصله بین چنگکها را بدون پیاده شدن از تراک تنظیم کند.ابتدا در عملیات با حجم وسیع که تنوع زیادی از پالت جابجا می شود، استفاده می شود.

فرک پیوت(محورچنگکها) : به چنگکها وقفسهامکان چرخش می دهد. برای حمل ومحفظه خوراک دستگاه طراحی شده است .

صفحه صفحه اضافی : صفحه صفحه اضافی،هنگامی که به جای پالت ها از صفحه اضافی(صفحه ایی از مقواوبرگه نازک یا پلاستیک)استفاده می شود، مورد استفاده قرار می گیرد . ضمیمه صفحه صفحه اضافی دارای مکانیسمکشیدن/فشاردادن می باشد که برروی صفحه صفحه اضافی فشار می آورد وبار رابرروی صفحهباریک می کشد وسپس هنگامی که تراک به مقصد می رسد،باررابه پائین سکو می برد .

بست غلتک کاغذی : مخصوصا برای حمل غلتکهای کاغذی بزرگ ،بستهای غلتک کاغذی دراطراف غلتک طراحی شده است وامکان چرخش کامل 360 درجه را فراهم می آورد .

بست کارتونی : همانند بست غلتک کاغذی عمل می کند به استثنای اینکه سطح بست به جای چرخشی مسطح می باشد

 (پرانگ) چنگکها : یک پرانگنوع مخصوصی از ضمیمه است که برای برداشتن غلتک هایی همچون غلتکهای فرش، سیم وقرقره کابلی وتیرچه نورد شده آهن استفاده می شود واینکار راباوارد کردن چنگکها درمرکز حلقه انجام می دهد.

انبساط چنگکها : انبساط چنگکها به خاطر این امر است که این امکان را فراهم آورد که بارهای طویل تری را بلند کند.

انتخاب ارتفاع : به شما امکان می دهدکه ارتفاع چنگک را مطابق با سطح ارتفاع انطباق دهید . این گزینه به صورت بسیاررایج در ارتفاعات بیش از 20 فوت استفاده می شود .

کنترل نوسان : به شما امکان می دهدکه زاویه های لیفتراک را از پیش تنظیم کنید .  

 ترجمه: لیفتراک دات کام

 
>>>> دیگر مقالات و گزارشات
ادامه ...